Ochrona danych osobowych

Drodzy Czytelnicy

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele
i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Hołubli z siedzibą : ul. Unitów Podlaskich 35, Hołubla, 08-107 Paprotnia.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne
(np. dodatkowych form kontaktu) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku
z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach macie Państwo (z wyjątkami przewidzianymi przepisami RODO):

• prawo dostępu do swoich danych osobowych,

• prawo ich sprostowania oraz uzupełnienia,

• prawo do usunięcia danych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu,

• prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Biblioteka, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Biblioteki, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Biblioteki.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Biblioteka przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Hołubli, ul. Unitów Podlaskich 35, 08-107 Hołubla lub pocztą elektroniczną, na adres: inspektor.rodo@naticom.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Agnieszka Chodowiec

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hołubli