Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Hołubli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Hołubli znajdującej się pod adresem: http://holubla.bibliotekimazowsza.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Chodowiec, adres e-mail: biblioteka@paprotnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 256313127. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Hołubli, ul. Unitów Podlaskich 35, 08 – 107 Paprotnia mieści się w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, posiada oddzielne wejście z zewnątrz.
Biblioteka mieści się na parterze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych .
Występującymi barierami są:

  1. Stopień przed głównym wejściem, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  2. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
  3. Ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
  4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  5. Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.
    Na terenie budynku jest możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.